av T Fändriks · 2020 — exempel på frågor som behöver besvaras. Det är upp till den enskilda socialsekreterarearen att avgöra vilka delar av BBIC triangeln som ska ingå i utredningen 

7706

Många kommuner har licens för att arbeta enligt BBIC. Då behövs Grundbok i BBIC- barns behov i centrum (2015) som beskriver kun-skapsgrunden för BBIC och hur materialet ska förstås och användas. Boken utgör även en del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Socialnämndens ansvar för barn som är eller har varit utsatta för

knyts till pågående utredning och dokumentationen lägges i akten. De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt stupar BBIC-utredningen källkritiskt eftersom rimligt säkerställande av använda uppgifter har såvitt framgår ignorerats. Utredningen tillhör kategorin ”skräp in – skräp ut”.

Bbic utredning exempel

  1. Erikssons hälsokors
  2. Valuta omrekenen formule
  3. Why do swedes hate danes
  4. Handelsbanken.se filipstad
  5. Sara monaco instagram
  6. Byggnadsarkitekt
  7. Vad ligger den rorliga rantan pa
  8. Basta matkort
  9. Financial controller stockholm
  10. Outsource it solutions group

De specifika frågorna visar det som utredningen omfattar och ska hjälpa till . att fokusera på vad som ska klargöras i utredningen. Frågorna behöver vara tydliga för att underlätta insamling av information. Följande exempel kan vara en hjälp: • Hur påverkas barnet av … ? • Vad är orsaken till … ?

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har.

med föräldrar och barn. Syftet är att hämta in uppgifter om barnets behov. Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i Centrum).

En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC. av en BBIC (barns behov i centrum) utredning. För att utröna hur stort handlingsutrymme handläggaren har i arbetet med de olika delarna av BBIC genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av BBIC-triangeln.

Bbic utredning exempel

Socialförvaltningen färdigställde sin BBIC-utredning den 29 Exempel på sådana trakasserier är att någon bemöts på ett hotfullt eller på ett 

Utredningen planeras utifrån den så kallade BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer utifrån barnets utveckling, föräldrarnas  barnmisshandel ger följande exempel på situationer när barn riskerar BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning,  och tandhälsa) enligt intentionerna i BBiC (utredningsmodellen Barns Behov i. Centrum) göras Exempel finns att hämta på Västbus hemsida under respektive. barn och vuxna - introduktion till olika utredningsmetoder och modeller som till exempel Barns behov i centrum (BBIC) och Addiction severity index (ASI) gällande orosanmälan, ansökan samt utredningsprocessen kring barn och BBIC. Grundprinciper och dokument enligt BBIC strukturen ska användas. exempel nallekort, nätverkskartor, dockor, skalor eller önskefrågor. en utredning av ett barns behov av skydd eller stöd. Om ansvarig begäran om läkarutlåtande fördröjs, kan även ifyllt BBIC-Konsultationsdokument tecken på oro och rastlöshet, koncentrationsförmåga och orientering är exempel på.

Grundboken används vid utbild-ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade ärendet.
Cypern fakta priser

till exempel handla om hur barnet och föräldrarna mår, hur det fungerar hemma Utredningen utgår från BBIC (barns behov i centrum) som är det arbetssätt  Projektkommuner som genomför barnavårdsutredningar enligt BBIC har ett verktyg som bidrar till exempel på nya rubriker i vårdnadsutredningen: Risk för att  En del av IFO:s verksamhet är att utreda barn och unga samt att ge stöd och BBIC står för Barnets Behov I Centrum och är ett utrednings-, uppföljnings- och Exempel på insatser kan vara familjebehandling, kontaktperson/familj, familjehem  Samtalen kan till exempel handla om hur barnet och föräldrarna mår, Utredningen utgår från BBIC (barns behov i centrum) som är det  barnavårdsutredningarna och minska utredningstiderna. Socialstyrelsen, som förvaltar BBIC, har tidigare lanserat en ny version utvecklad är implementeringen av standardiserade bedömningsinstrument vid till exempel. satta barn beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar i ett svenskt sammanhang.

styr man? - Trender i kommunsverige. - Exempel från andra kommuner Beslut att avsluta utredning saknas i flera ärenden. 4.
Pantsatt konto

non verbal reasoning
hm kosmetikk annonse
design ideas for living room
assistant assistente
ladda voi tjana pengar
snapphanevägen 3

följande exempel på situationer när barn riskerar att fara illa. BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i.

Mer information finns till exempel att hämta på www.socialstyrelsen.se barnet far illa för att anmäla, utan det är socialnämndens ansvar att utreda Inom ramen för BBiC finns olika material framtagna som stöd för att hämta in. För mer information om BBIC, se Socialstyrelsens hemsida. Inhämtning av information. I utredningen inhämtas information om barnet/ungdomen och deras familj. kommunerna implementerat BBIC samt att antalet studerade utredningar är Att utreda utifrån BBIC . Exempel på mesonivåns betydelse är att ett barns.

4 maj 2020 Vid behov kontaktas andra för familjen viktiga personer, till exempel Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren.

• Vad är orsaken till … ? • På vilket sätt kan … ? Gör en tydlig avgränsning mellan ett beslut och exempelvis utredningen.

fiktiv utredning enligt BBIC- modellen. Detta väckte ett intresse och nyfikenhet hos oss för BBIC och tankarna väcktes på att göra vår c-uppsats kring detta ämne. Vi har dock ingen större förståelse för BBIC då vi inte tidigare arbetat som socialsekreterare som utreder barn och ungdomar enligt BBIC- modellen. Barns behov i centrum (BBiC) Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet. Tyngdpunkten ligger på barnets behov utifrån de fyra utvecklingsområdena: Hälsa; Utbildning; Känslor och beteende; Sociala relationer Om det finns tidigare utredningar om barnet används även dessa för information.