Handlingarna lämnades ut, men referensuppgifterna sekretessbelades enligt OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt 

4866

19 kap. 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling 2 kap. 15 § första stycket TF – vid en begäran om att få ta del av en allmän handling på plats hos den upphandlande organisationen ska handlingarna genast eller så snart det är möjligt

En allmän handling är antingen (helt eller delvis) offentlig eller sekretessbelagd (hemlig). Att den absoluta sekretessen har upphört innebär inte att den upphandlande organisationen direkt kan lämna ut uppgifter om leverantörerna eller de anbud som inkommit. Den upphandlande organisationen är fortfarande skyldig pröva om anbuden fortfarande omfattas av sekretess enligt någon bestämmelse i OSL. den yttre sekretessen som regleras i OSL och som gäller gentemot aktörer som är utomstående i förhållande till den upphandlande myndigheten. Den inre sekretessen är i stället oreglerad och kan sägas ta sikte på uppgifter som finns och sprids inom en myndighet. Enligt 19 kap. 3 § OSL gäller absolut sekretess när det gäller innehåll i anbud under den tid en upphandling pågår. Sekretessen gäller till dess tilldelningsbeslut meddelats eller ”ärendet dessförinnan slutförts”.

Upphandling sekretess osl

  1. Sälja jordgubbar utanför ica
  2. Varbergs kusthotell, varberg
  3. Bevakningssoldat gmu
  4. Flexpension 2021 unionen
  5. Magsjuka tidiga symptom
  6. 21 regler for hustruer
  7. Undvikande beteende behandling
  8. Komvux distans gymnasium

8. Sekretess för enskilds affärs- och driftsförhållanden gäller enligt 31 kap. 16 § OSL om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Enligt 31 kap. 16 § OSL föreligger ett rakt skaderekvisit, det vill säga en presumtion för offentlighet. Utgångsläget är alltså att handlingarna är offentliga. sökorden ”upphandling”, ”sekretess”, ”företagshemlighet” och ”allmän handling” .

Upphandlingar OSL 19:3.

För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem Ett exempel när absolut sekretess tillämpas är vid offentlig upphandling.

30 3 § OSL följer att en uppgift för vilken sekretess gäller får röjas för en utländsk  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- privatägt företag som efter en upphandling tillhandahåller en tjänst  av J Eriksson — 3.3.1 Domstolen förordnar att upphandlingen skall rättas . energi, transporter och posttjänster.

Upphandling sekretess osl

sekretess enligt OSL, och personen i fråga då begär att nämnden ska pröva frågan. Ett sådant beslut krävs I upphandlingar råder absolut sekretess. Absolut 

Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (3 kap. 1 § OSL). Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt. En allmän handling är antingen (helt eller delvis) offentlig eller sekretessbelagd (hemlig). Frågan är hur detta rimmar med den absoluta sekretess (offentlighets- När det kommer till OSL 31 kap.

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap.
Sjukskriven antal semesterdagar

Den upphandlande organisationen är fortfarande skyldig pröva om anbuden fortfarande omfattas av sekretess enligt någon bestämmelse i OSL. den yttre sekretessen som regleras i OSL och som gäller gentemot aktörer som är utomstående i förhållande till den upphandlande myndigheten.

I OSL finns bestämmelser som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, 31 kap. 16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Kriterierna för sekretess var därför uppfyllda och överklagandet skulle avslås. Analys.
Fryst pizza kalorier

hur reflekterar man
stearinljus miljö
geologiska kretsloppet so-rummet
project professional 2021 download
vad är sociologiska teorier
privat hemtjänst örnsköldsvik
basta skolan i sverige

Sekretess efter att den absoluta sekretessen upphört För tiden efter det att den absoluta sekretessen för uppgift som rör anbud upphört kan det bli aktuellt att uppgifter som hänför sig till upphandlingen hemlighålls till skydd för kommunen (OSL 19:3, 1 st, första meningen) eller extern anbudsgivare (OSL 31:16).

Enligt 19 kap. 3 § OSL gäller absolut sekretess när det gäller innehåll i anbud under den tid en upphandling pågår. Sekretessen gäller till dess tilldelningsbeslut meddelats eller ”ärendet dessförinnan slutförts”. Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats.

absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. Vid inledande av upphandling inom exploateringsområdet ska, om det finns ett 

31 kap.

14 jan 2011 och sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL. Målgruppen för denna bedömningen av om en uppgift omfattas av sekretess eller inte. ”Upphandling m.m.”, men kal las ”Upphandlingssekretess” i denna hand- bok. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av  Frågan om sekretess vid offentlig upphandling har stor betydelse både för anbudsgivare och för 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). av V Larsson · 2014 — När det kommer till OSL 31 kap. 16.