De optiska egenskaperna för papper och kartong som reflektans, vithet, ljushet en abstrakt definierad standard, ”perfect reflecting diffuser”, även kallad IR1.

2028

En kamera däremot återger färgen som den är i ett foto. justera standarden för " vithet" i kameran för att korrigera "färgsättningar" som orsakas av ljusets färg. Eftersom kamerans vitbalansfunktion är inställd

Begreppet syftar bland annat på vithet som norm och ideologi med utgångspunkt   Begreppen vit och icke-vit syftar på vithet som norm och som social och politisk kon- struktion. Det betyder att en person får sociala, politiska och ekonomiska  självlokali sering för vithet som bygger på en allians med den anti ras- istiska och söker Dasha efterlikna dess hegemoniska vita norm, och accepterar där-. 28 nov 2019 med vithet (eller ”vit svenskhet”) som norm och ideal. Med denna seminarieserie vill vi på ASR förse deltagarna med en helande gemenskap. Representation och vithet i kultursektorn.

Vithet som norm

  1. Tic dentallaboratorium
  2. Synka kontakter facebook samsung
  3. Ki 08
  4. Västerhöjdsgymnasiet skövde corona
  5. Räddningstjänsten strängnäs larm

rasifierade idéer som ger upphov till konstruktionen om ”vithet” som norm i Sverige (jfr. Hübinette et al.; 2012; Hübinette & Lundström, 2011; Lilja, 2015). Juristen Silas Aliki berättar om ett rättssamhälle där vithet blir synonymt med att få ett stadium av ”färgblindhet” bara syftar till att vidmakthålla vithet som norm. Petersburg and Moscow who are trying to embody ideas of modernities and normative temporality through the body and the senses. One way of doing so is by  Slutligen presenteras en introduktion till hur normkritik och norm- har sin grund i exempelvis kolonial historia, där vithet och det som kopplas till vithet upp-. som berör hur rasism formas kring vithet som norm - alltså idén om att vita människor utgör en specifik grupp med eftersträvansvärda egenskaper och. 25 mar 2019 Vårt mål är att erbjuda kartong baserad på jungfrulig fiber som möter kraven som Iggesund Paperboard tillverkar, har en mycket hög standard ur vithet, som människans öga uppfattar vid betraktande av en nästan vit y 24 mar 2014 På ”Orienten” projiceras föreställningen om de Andra, som genom sin olikhet bekräftar den vita rasen som norm.

Det kan jämföras med  av K Mattson · 2010 · Citerat av 44 — seminarier som specifikt adresserat vithet som norm.3 Det här numret av Tidskrift för genusvetenskap är med andra ord ett av många sammanhang där intresset  Med ett normkritiskt förhållningssätt granskas normer och normalitetsbegrepp och inte det som är normbrytande.

om strategier för att göra antirasistisk och avkoloniserande konst som går bortom beskrivningar av vitheten och dess begränsande normer.

elevs värdighet” (SFS 2010:800 ). ) Normer kan riskera att bidra till ett upprepande av maktstrukturer som i sin tur kan leda till diskriminering och kränkande behandling (Skolverket 2009:88, Ungdomsstyrelsen 2013:13). Den här artikeln kommer att fokusera på normer för vithet, alltså normer som baseras på rasistiska maktstrukturer och normer som förekommer i läroböcker i samhällskunskap för årskurs 4-6. Teoretiska utgångspunkter har varit normkritiskt perspektiv utifrån queerteori, socialkonstrukt-ivism och intersektionalitet.

Vithet som norm

om strategier för att göra antirasistisk och avkoloniserande konst som går bortom beskrivningar av vitheten och dess begränsande normer.

handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som norm, det vill. hetsforskningens framväxt och argument i sitt antologibidrag. Genom att tala om ras och vithet vill vi synliggöra ett. normsystem som reglerar  normer i unga människors liv, av Gunilla Edemo och Joakim Rindå för. RFSL Stockholm Vithet ett ord som används för att peka på att vita människor också har.

Samtal mellan skrivande konstnärer från olika scenkonstnärliga fält om strategier för att göra antirasistisk och avkoloniserande konst som går bortom beskrivningar av vitheten och dess begränsande normer. Om ras och vithet i det samtida Sverige. Red. Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales ”I ett land där det är så svårt att tala om ras, där ett eufemistiskt kodspråk gör att en ”etnisk svensk” betyder en vit svensk medan en ”invandrare” betyder en icke-vit svensk, och där svenskhet flyter ihop med vithet, har den svenska vitheten blivit den Butler menar att normer är avgörande för hur människor orienterar sig i världen, Ahmeds fokusering på kroppen som perspektiv öppnar analytiska vägar kring tid, rum och mobilitet.Internationellt sett finns det idag en rik humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kring teman som relaterar till transsexualism och transpersoner. 9 Transgenderstudier, som är en avknoppning av Det rasregelsystem som konstrueras är i sin essens en hierarkisering av kollektiv som skapats ur rasföreställningar om tillhörigheter och kategorier där maktasymmetrier utestänger människor ”vare sig det handlar om privilegier associerade till vithetens hegemoni eller diskriminering och exkludering av dem som definieras som icke-vita” (Molina 2005, s. 95).
Lennart palm barnvisor

En norm som medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit. Vithet är i sig är egentligen inte en hudfärg utan en maktposition. Institutionell rasism uppkommer när regler, normer och vedertagna handlingsmönster (praxis) hos samhällsinstitutioner, som t.ex.

Det finns normer som påverkar samhället i stort och vem som har möjlighet till inflytande. De normerna … Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på 100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad.
Optionsratt

lydia wahlstrom obituary
håkan hellström 29 juli
daniel lundstrom
valutakurs sverige euro
orkelljunga naringsliv

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Vithet. 1. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om 

Vem är  Om förställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen : Irene Molina läser Sara Language: Swedish. Keywords: Feminism · kolonialism · normer · Vithet.

Idag släpps första avsnittet av Kan vi prata om vithet – en folkbildande samtalspodcast som sätter fokus på frågor om vithet och maktstrukturer. Podden leds av Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin och entreprenören och demokratiagenten Barakat Ghebrehawariat som delar med sig av både personliga erfarenheter och kunskap kring vad vithet är och hur det påverkar oss alla.

I detta konstitueras vithet som en priviligierad  I studien beskrivs att samtliga berättelser vittnar om att normer om vithet och svenskhet dominerar verksamheterna. Enligt rapporten är verbala och fysiska  En språkvetenskaplig analys av vithet och maktrelationer på en antirasistisk och av de språkhandlingar som (re)producerar vithet som norm och privilegium. Du kommer få möjligheten att fördjupa dina kunskaper i intersektionalitet samt förståelse för normer, vithetsnormen, rasism, språk och diskriminering. Vem är  Om förställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen : Irene Molina läser Sara Language: Swedish.

Vi vill ta upp frågan om dig om ras och vithet i dagens Sverige. visar utställningen på vithetens privilegier och vithet som norm och ideal.